Parametry indikující spotřebu tepelné energie

Každý objekt má jinou spotřebu tepelné energie v závislosti na konstrukci, zateplení, kvalitě zateplení, oslunění, vystavení povětrnostním podmínkám atd. a v neposlední řadě též individuálním nárokům uživatelů. Porovnání jednotlivých objektů mezi sebou je proto velmi náročné.

Pravidla pro vytápění

Vyhláškou č. 194/2007 Sb. je otopné období definováno v ustanovení §2, odst. 1 od 1. září do 31. května následujícího roku. V tomto období se dodávka tepelné energie zahájí, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13°C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13°C pro následující den.

Ukazuje se, že zřejmě ne všichni odběratelé tepla a jejich zmocnění zástupci jsou plně seznámeni s ustanoveními platné legislativy a technických předpisů, zejména zákonem č. 177/2006 Sb., který říká, že „za vytápění objektu je zodpovědný vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek.“ Tuto povinnost ukládá vlastníkům budov a společenstvím vlastníků jednotek § 6a, odst. 10 a 11 výše uvedeného zákona. Firma Teplo Hranice, s.r.o. jako dodavatel tepelné energie přivede topné médium k patě objektu, ale o jeho využití uvnitř již nerozhoduje a ani ho neovlivňuje, protože vnitřní rozvodná zařízení nejsou v jejím majetku ani správě. Toto nařízení vychází z toho, že již v roce 2001 byla Zákonem o hospodaření energií č. 406/2001 Sb. dána uživatelům tepelné energie povinnost vybavit svoje odběratelské tepelné zařízení regulační technikou. Pro ilustraci uvádíme, že to je ten samý případ jako dodávka elektrické energie. Distributor elektrické energie udržuje svoji rozvodnou síť trvale pod napětím a pouze v případě, že chcete svítit, si vypínačem otočíte.

Dodavatelé a výrobci tepelné energie samozřejmě monitorují a pravidelně vyhodnocují předpověď počasí a na jeho vývoj ihned reagují, nutno však říci, že ani předpovědi renomovaných meteorologů nejsou úplně přesné a stává se, že předpověď na příští den se v průběhu odpoledne změní i o 4°C.

Chápeme různorodost složení obyvatelstva i jejich individuální (a často protichůdné) požadavky na optimální tepelnou pohodu v objektu, a proto vám doporučujeme provést nezbytná opatření na patě vašeho odběrního místa, která vám právě v přechodových měsících umožní okamžitou změnu dodávek tepelné energie a úsporu finančních prostředků, které na vytápění vynakládáte, bez ohledu na chování ostatních odběratelů a na průběh dodávek tepelné energie.

Vyhláška č. 194/2007 Sb. v odstavci (5) §2 připouští vytápění i mimo otopné období: „V případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů se vytápění uskutečňuje mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.“ Nejde tedy o zahájení plošného vytápění, ale o individuální požadavky jednotlivých majitelů nebo správců objektu, kteří ovšem musejí mít písemný souhlas 2/3 uživatelů bytů.

Na základě výše popsaných souvislostí a pravidel, platných pro dodávku tepelné energie, přijala společnost Teplo Hranice, s.r.o. takový postup, že v přechodných obdobích spustí dodávky tepelné energie tam, kde se na tom domluví tolik správců objektů, aby společně tvořili 2/3 všech odběratelů na dané stanici. Před spuštěním dodávek tepelné energie budou všichni správci na dané stanici na tuto skutečnost upozorněni, aby si mohli zavřít ty objekty, kde dodávky tepelné energie chtít nebudou. Firma Teplo Hranice, s.r.o. nebude zjišťovat, jestli správci naplnili literu zákona a mají písemný souhlas více než 2/3 všech obyvatelů bytů v jednotlivých objektech. To je jejich povinnost (viz. výše).